ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІВІТАМІННОГО КОМПЛЕКСУ FERTILOVIT® ПРИ ПОЄДНАНОМУ БЕЗПЛІДДІ - Kleemed Ukraine

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІВІТАМІННОГО КОМПЛЕКСУ FERTILOVIT® ПРИ ПОЄДНАНОМУ БЕЗПЛІДДІ

fertilovit_f_35

О. М. Борис 1,2,4, М. В. Поворознюк 2,3, Г. Б. Бойко 1,2,4

Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО ім. П. Л. Шупика1

Український державний інститут репродуктології  НМАПО ім. П. Л. Шупика2

Київський міський центр репродуктивноі та перинатальної медицини3

Центр науково-доказової медицини кафедри акушерства, гінекології та  репродуктології НМАПО ім. П. Л. Шупика4

 

Резюме

 У статті розглянуті результати застосування препаратів Fertilovit® в плані прегравідарної підготовки при поєднаному безплідді у подружніх пар, які брали участь у застосуванні програм ДРТ на базі КМЦРПМ.

Ключові слова: поєднане безпліддя, жіноче безпліддя, чоловіче безпліддя, оксидативний стрес, Fertilovit®.

 

Загальновідомо, що в основі порушення здоров’я сучасного населення лежать не тільки медичні, а перш за все соціально-економічні причини, серед яких істотну частку займає порушення раціональної системи харчування [2, 4].

Епідеміологічні дослідження останніх років свідчать про порушення репродуктивного здоров’я населення в цілому, збільшення частки захворювань обміну речовин. У цьому плані певну настороженість викликає полівітамінна недостатність, яка в свою чергу призводить до підвищення ризику  розвитку різноманітних патологічних процесів. Встановлено, що навіть збалансований раціон харчування є дефіцитним по основним вітамінам на 20–30 % [1, 2].

Вітаміни є групою біологічно активних речовин з низькою молекулярною масою, які беруть участь у забезпеченні процесів життєдіяльності організму та щоденно необхідні в невеликій кількості (від декількох мкг до десятків мг) [4].

З усіх відомих природних елементів близько 90 % знайдені в організмі людини. Причому всі ці елементи потрапляють в організм з зовнішнього середовища та майже половина з них має клінічне значення для стану організму. З них 15 елементів є «ессенціальними», тобто нестача їх в організмі супроводжується певною клінічною картиною [1, 2]. Переважна більшість фізіологічних процесів не може відбуватися без взаємодії вітамінів та мінеральних речовин, тому що більшість вітамінів є коферментами, які прискорюють ферментативну реакцію, складаючи небілкову частину ферментів, а макро- і мікроелементи є активним центром ферментів [2, 5].

Синтетичні вітаміни, які входять до складу  вітамінних препаратів, за своєю хімічною структурою повністю ідентичні природним аналогам, що входять до харчових продуктів. Синтетичні аналоги не поступаються по  ефективності фізіологічного впливу на організм. Завдяки високому ступеню очистки ці препарати мають знижені алергогенні властивості [3].

У полівітамінних препаратах вітаміни містяться в профілактичних дозах, тобто в дозах, близьких до фізіологічної потреби організму. Вітаміни в таких дозах не є лікарським засобом, вони насамперед забезпечують вітамінну повноцінність раціону та знижують ризик нестачі вітамінів [1–3]. В останні роки в медичній практиці широко використовуються спеціально розроблені антиоксидантні комплекси вітамінів та мікроелементів в лікуванні безпліддя, які мають доведену ефективність і можуть стати необхідним етапом прегравідарної підготовки [2–6].

За даними МОЗ України, рівень безпліддя в Україні сягає 15–20 %, тобто близько           3 млн пар є безплідними. У світі жіноче безпліддя становить 30 %, в Україні –                   72 %; чоловічий фактор безпліддя становить у світі – 30 %, в Україні – 28 %, відповідно. Близько 30 % безпліддя становить поєднане безпліддя [4, 5]. ВООЗ визначає 22 причини безпліддя у жінок та 16 причин безпліддя у чоловіків.

Загальновідомо, що після 35 років істотно знижується оваріальний резерв і, відповідно, ймовірність настання вагітності. З віком у жінок знижується не тільки кількість, але й якість ооцитів і в подальшому, як наслідок, якість ембріона (переважно за рахунок помилок мейозу, дисфункції мітохондрій, оксидативного стресу тощо) [3, 5].

Оксидативний стрес (ОС), який характеризується дисбалансом між прооксидантною і  антиоксидантною системами, негативно впливає на сперматогенез та оогенез, на процес запліднення та ембріогенез плода, збільшує кількість мутацій мітохондріальної ДНК і фрагментацій ядерної ДНК статевих клітин. Дані літератури показують, що в пацієнток із безпліддям і супутніми гінекологічними захворюваннями (ендометріоз, полікістоз тощо) та жінок пізнього репродуктивного віку значно знижений  антиоксидантний захист організму, що впливає  на фолікулогенез  і на якість ооцитів та ембріонів [5, 7]. ОС в яйцеклітинах призводить до порушень їхнього цитоскелету, функціонування мікротрубочок, що викликає формування гаметоцитів з недостатнім або надмірним хромосомним набором, або  з пошкодженими хромосомами.

Саме тому прегравідарна підготовка повинна бути направлена на відновлення жіночої фертильності, в якому важливе значення має синтез АТФ в мітохондріях. Ефективне утворення АТФ в мітохондріях  необхідне для дозрівання ооцитів на ранніх етапах ембріонального розвитку [7].

Аналіз Кокранівської бібліографічної бази публікацій, де проведено скрінінг 2127 статей із використанням антиоксидантів при лікуванні безпліддя у жінок, вказує на необхідність і важливість антиоксидантної терапії. У результаті такого лікування збільшується ймовірність завагітніти, зменшується ризик викиднів на ранніх етапах і прояви токсикозу [5–7].

Підвищення репродуктивної функції жінок за допомогою комплексу Fertilovit® F (до 35 років) та Fertilovit® F 35+ (після 35 років) досягається за рахунок:

 1. Протидії ОС.
 2. Підтриманню метаболічного балансу та клітинного гомеостазу.
 3. Підтриманню кровопостачання та детоксикації клітин.
 4. Покращення синтезу мітохондріальної енергії в ооцитах.
 5. Усуненню запальних процесів.

Показання до застосування вітамінних комплексів Fertilovit® F, Fertilovit® F 35+, Fertilovit® F THY:

 • жіноче безпліддя різноманітного ґенезу;
 • застосування ДРТ;
 • порушення фертильності у жінок до та після 35 років, порушення фертильності у жінок з автоімунним тиреоїдитом;
 • носії поліморфізму гену МТГФР;
 • гіпергомоцистеїнемія.

Застосування препарату Fertilovit® F THY в категорії пацієнток з репродуктивними порушеннями та з патологією щитовидної залози актуальне для застосування в ендемічних регіонах України.

Враховуючи вищенаведене, метою дослідження була оцінювання ефективності застосування препаратів Fertilovit® F, Fertilovit® F 35+, Fertilovit® F THY для прегравідарної підготовки жінок у парах з поєднаним фактором безпліддя, у яких застосовуються ДРТ.

Матеріали та методи дослідження

У процесі дослідження (2014–2015рр.) обстежено 80 пар з поєднаним фактором безпліддя.

Основним чинником жіночого безпліддя в даному дослідженні був трубно-перитонеальний фактор.

Жінки з безпліддям, які проходили обстеження та консультування з метою подальшої підготовки до ДРТ, були розподілені на дві групи. І група (основна) – склала 50 жінок віком 26–42 роки (середній вік 35±2,1 роки), яким з метою покращення репродуктивної функції були призначені препарати вітамінних комплексів Fertilovit® F. При цьому в основній групі спостерігались такі вікові особливості:

 • до 35 років – 28 пацієнток;
 • після 35 років – 22 пацієнтки.

В обох підгрупах (як до, так і після 35 років) наявні пацієнтки з патологією щитовидної залози (гіпотиреоз, автоімунний тиреоїдит), а саме – 10 жінок у групі молодше 35 років, та вісім жінок у групі старше 35 років. Пацієнткам молодше 35 років був в плані підготовки до ДРТ призначений вітамінний комплекс Fertilovit® F у режимі дозування 1 капсула на добу протягом трьох місяців. Пацієнткам основної групи старше 35 років був відповідно призначений вітамінний комплекс Fertilovit® F 35+ у режимі                        1 капсула на добу протягом трьох місяців. Пацієнткам обох підгруп, які мали патологію щитовидної залози, був призначений вітамінний комплекс Fertilovit® F THY (з підвищеним вмістом селену та без йоду) в аналогічному режимі.

ІІ група (група порівняння) склала 30 жінок віком 27–41 рік (середній вік 33 ± 2,6 роки), які проходили підготовку до застосування ДРТ згідно з діючими протоколам, з них 11 – віком старше 35 років. 12 пацієнток даної групи мали патологію щитовидної залози.

В обох групах проводився детальний збір анамнестичних даних, виконувалось загальноклінічне, гормональне, ультразвукове обстеження. Критеріями виключення з дослідження були: наявність лише жіночого або лише чоловічого фактору безпліддя, прегравідарна підготовка в природному циклі.  Статистична обробка отриманих результатів проводилась методами варіаційної статистики з використанням критерію (t) Ст’юдента.

Результати та їх обговорення

Пацієнтки в групах дослідження не відрізнялись за віком, гінекологічним анамнезом, наявністю екстрагенітальної патології, що дало змогу нам вважати розподілені групи репрезентативними.

Пацієнтки І (основної) групи відповідно до віку та наявності чи відсутності супутньої патології щитовидної залози застосовували препарати:

Fertilovit® F – 18 пацієнток;

Fertilovit® F 35 + – 14 пацієнток;

Fertilovit® F THY – 18 пацієнток.

Під час оцінювання клінічної ефективності лікувально-профілактичних заходів констатовано відсутність алергічних реакцій та індивідуальної  чутливості до  препаратів Fertilovit® . Особливості анамнезу представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Анамнестичні особливості в групах дослідження

Анамнез І група (n=50) ІІ група (n=30)
Абс. % Абс. %
 Запальні захворювання ОМТ 30 60 17 56,6
Тубектомії в анамнезі 21 42 11 36,6
Непрохідність маткових труб 14 28 12 40
Ендометріоз 18 36 14 46,6
ВСЬОГО 83*   54*  

*Примітка: поєднання декількох симптомів у певних пацієнток обох груп

 

Гормональне обстеження проводилось відповідно до фази менструального циклу та оцінювалось до і після тримісячного курсу прегравідарної підготовки в обох групах (див. табл.  2).

Таблиця 2

Оцінка гормонального статусу пацієнток обох груп до та після прегравідарної підготовки протягом трьох місяців

Рівень гормону І група (n=50) ІІ група (n=30)
До лікування Після лікування До лікування Після лікування
ФСГ (2,8–11,3 мМе/мл) 8,5±1,3 9,2±0,8 8,05±1,9 8,3±1,9
ЛГ (1,9–12,5 мМе/мл) 9,07±1,2 8,09±1,9 7,2±0,8 8,65±0,2
ТТГ (0,4-4,0 мОд/л) 3,8±0,8 3,9±1,4 4,6±1,1* 3,65±0,2
Естрадіол (12,5–166 нг/мл) 89,1±1,4 115,1±0,3 94,2±0,4 99,6±1,3
Прогестерон  (3,34–25,56 нг/мл) 11,8±0,8 17,8±1,9 14,1±0,2 15,1±1,5
Пролактин (2,8–29,2 нг/мл) 20,1±1,2 16,7±0,4 13,9±0,1 14,7±1,1

*Примітка: середній показник виходить за межі норми

 

Гормональний профіль пацієнток І (основної) групи практично не змінився, але необхідно відзначити тенденції до підвищення рівня прогестерону та естрадіолу, що, у свою чергу, доводить гармонізацію стану системи гіпоталамус-гіпофіз-яєчники.

Застосування вітамінного комплексу Fertilovit® F THY серед пацієнток основної групи не призводило до змін рівня ТТГ, тобто завдяки відсутності компоненту йоду в складі не впливало на функцію щитовидної залози.

Оцінювання результатів прегравідарної підготовки у пацієнток обох груп проводилося перш за все за кількістю отриманих ооцитів у подальших програмах ДРТ, а також за частотою настання вагітності та за  ранніми ускладненнями вагітності (див. табл.  3).

Таблиця 3

Оцінка результатів прегравідарної підготовки

І група (n=50) І група (n=50)
Отримано ооцитів 14±2,8 9±1,3*
Відсоток настання вагітності 34,1 26,2*
Ранні ускладнення вагітності – до шести тижнів,  (%) 18 26*

*Примітка: р<0,05

 

Необхідно деталізувати, що серед 22 пацієнток основної групи, які старші 35 років, вагітність настала у 12 випадках (54,5 %). Серед ранніх ускладнень вагітності у пацієнток обох груп переважали анембріонія; вагітність з пізньою візуалізацією ембріону; раннє переривання вагітності за типом «біохімічної» вагітності (негативна динаміка ХГЛ крові).

 

Висновки

Таким чином, після вивчення отриманих результатів дослідження можна зробити висновки щодо доцільності застосування вітамінних комплексів для жінок Fertilovit® F, Fertilovit® F 35+, Fertilovit® F THY при поєднаному безплідді. Завдяки своїй здатності покращувати внутрішньоклітинні мітохондріальні функції Fertilovit® підвищує можливість отримання високоякісних ооцитів у програмах ДРТ, у подальшому – якісних бластоцист, та, як наслідок, зниження частоти ускладнень вагітності раннього терміну. Враховуючи той момент, що зниження якості ооцитів є частим у жінок старше 35 років,  Fertilovit® F 35+ може бути успішно застосований саме в цій категорії пацієнток.

Вітамінний комплекс Fertilovit® F THY може бути рекомендований в плані прегравідарної підготовки пацієнткам з безпліддям та  супутньою патологією щитовидної залози, а тим, що  проживають в ендемічних регіонах.

Літераура

 1. Бойко Г. Б. Актуальність проблеми фолатної недостатності при прегравідарній підготовці та в період вагітності // Український медичний часопис. – 2012. – IX/X. – № 5 (91). –                    С. 61–64.
 2. Громова О. А. Актуальные вопросы витаминно-минеральной коррекции у беременных и кормящих. Данные доказательной медицины // Метод. рек. для врачей. – М-ва, 2010. – 114 с.
 3. Ших Е. В. Эффективность витаминно-минеральных комплексов с точки зрения взаимодействия микронутриентов // Фармацевтический вестник. – 2004. – № 37 (358).
 4. cArtGoa/India 2013: «Aspects of Adjuvant Micronutrient Supplementation DuringIVF/ICSI Treatment of Female Hashimoto Patients» / Prof. H Zech, MD, PhD.
 5. World-Congress Fertility and Oxidative stress, Paris 2012: «Impact of Micronutrient Supplementation on ART Outcome in Patients with Hashimoto’s Thyroiditis» / Johannes WogatzkyMD, PhD.
 6. Symposium Bregenz/Austria, 2011: «Oral Multivitamin Supplementation with Coenzyme Q10 Improves ART Outcome in Women from age 35»/ Johannes WogatzkyMD, PhD.
 7. Dietary Supplementation improves blastocyst number –and ongoing pregnancy rate of IVF Patients with Hashimoto Thyroiditis / Johannes Wogatzky, Birgit Schechinger, Dietmar Spitzer,  Nicolas Herbert Zech // Journal of Food and Nutritional Disorders, 2013, 2:4